۱۳۹۶-۰۸-۰۵
زنیان

زنیان

نام تجاری گیاه: Ajwain نام علمی گیاه: .Trachyspermum ammi L  تاریخچه: منشأ این گیاه به احتمال، مصر است و اکنون در سرتاسر خاورمیانه پرورش داده می […]