۱۴۰۰-۰۷-۱۶
شیرین بیان

شیرین بیان

نام تجاری گیاه: Licorice, Common Liquorice  نام علمی گیاه: .Glycyrrhiza glabra L  تاریخچه: شیرین بیان گیاهی چندساله، علفی، با ارتفاع یک متر و متعلق به خانواده […]