۱۳۹۷-۰۹-۲۳
کاسنی

کاسنی

نام تجاری گیاه:  Chicory نام علمی گیاه: .Cichorium pumilum Jacq تاریخچه: کاسنی یک گیاه چند ساله است که منشأ آن اروپا، هند و مصر است؛ به عنوان […]